ประกันสังคม - AN OVERVIEW

ประกันสังคม - An Overview

ประกันสังคม - An Overview

Blog Article

กองทุนเงินทดแทน คลังความรู้ ข้อมูลสถิติกองทุนประกันสังคม จำนวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม

วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗

เวที “อยู่รอด และยั่งยืนหลังโควิด” (ตอนจบ) : ‘วิรไท ประกันสังคม สันติประภพ’ แนะร่วมสร้างภูมิคุ้มกันฐานรากรับวิกฤติที่ยั่งยืน

ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการการแพทย์ฯ กำหนด ซึ่งรวมถึงการฉีดวัคซีนตามสถานการณ์การระบาดของโรคที่กำหนดขึ้นในแต่ละปี โดยสามารถเข้ารับบริการได้ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดสิทธิ

รายงานผลการดำเนินงาน/รายงานผลการปฏิบัติงาน

ป้ายคำ : กองทุนประกันสังคมความเพียงพอกองทุนประกันสังคมจัตุมงคล โสณกุลณัฐิกานต์ วรสง่าศิลป์พรสวรรค์ รักเป็นธรรมอโนทัย พุทธารีแรงงาน

ตรวจสอบสิทธิประกันสังคมผ่านเว็บประกันสังคม

พบ ‘ไมโครพลาสติก’ ในอัณฑะมนุษย์ เสี่ยงก่อโรคระบบสืบพันธุ์ในเพศชาย

ผู้ประกันตนจะได้รับการคุ้มครองใดบ้าง

รับการแจ้งเรื่องการขอเป็นผู้ประกันตน, การลาออกจากการเป็นผู้ประกันตน

ขึ้นทะเบียนและทำธุรกรรมประกันสังคมออนไลน์ทีละขั้นตอน

กรณีผู้ประกันตน ขอรับประโยชน์ทดแทน

สิทธิผู้บริโภคและการรับเรื่องร้องเรียน

สำรองจ่ายงบฉุกเฉินเท่าที่จำเป็นในกรณีที่มีการประสบอันตรายฉุกเฉินสามารถรักษาได้ในโรงพยาบาลเฉพาะที่รับบัตรประกันสังคมทั่วราชอาณาจักรไทย

Report this page